Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

IPS Nyhetsbrev

IPS, International Peatland Society, är en organisation av företag och enskilda medlemmar som ägnar sig åt ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv.

Läs hela inlägget »

FN:s klimatorgan, IPCC, publicerade den 7 augusti en ny rapport om klimatförändringar och marken. Den handlar om klimatförändringar och ökenspridning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet samt flöden av växthusgaser i landbaserade ekosystem. Rapporten stärker vårt arbete inom Svensk Torv för att Sverige fortsätter bedriva ett hållbart torvbruk där efterbehandling ger kolsänkor och odlingstorv ger ökad matsäkerhet – vilket gynnar klimatet och är i linje med IPCC:s rapport. 

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv bedriver ett ambitiöst klimatarbete och är medlemmar i flera internationella non-governmental organisations, NGO (icke-statliga organisationer) som är aktiva i arbetet med EU i Bryssel.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv och Forskningsstiftelsen Svensk Torvforsknings VD, Claes Rülcker, har den 19 juli avlidit efter att ha drabbats av cancer.

Läs hela inlägget »

Ryttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomibyggnader, sågverk, torvmossar och en smalspårig torvbana med lok och vagnar.

Läs hela inlägget »

Kansliet har sommarstängt 1-28 juli.

Läs hela inlägget »

GME har nyligen startat ett LCA-projekt som en del i sin hållbarhetsstrategi. För att på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra LCA data för olika odlingssubstrat ska man ta fram en gemensam metod för livscykelanalys, baserad på vedertagna vetenskapliga data om miljöpåverkan för olika typer av råvaror och färdiga odlingssubstrat för växter. Projektet planeras vara klart hösten 2021. Det långsiktiga målet är att kunna integrera den gemensamma standarden i livscykelanalyser för hela värdekedjan inom trädgårdsproduktion.

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se