Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

På grund av den alltmer allvarliga coronasituationen är föreningens höstmöte nu ombokat och genomförs digitalt. Av omtanke om de anmälda deltagarna till det planerade höstmötet i Värnamo tar vi det säkra före det osäkra och alla är välkomna att delta digitalt.

Läs hela inlägget »

I en artikel i ATL Lantbruk uppmärksammas det svenska hållbara torvbruket. I artikeln står att: ”De dikade torvmarkerna i Sverige kan producera betydligt mer. Men svårigheter att få tillstånd att börja eller fortsätta skörda är en rejäl bromskloss, menar ordföranden för Svensk Torv, Pia Holmberg.”

Läs hela inlägget »

Den 16 oktober var det världsmatdag och FAO firade sitt 75-årsjubileum med ett flertal evenemang och aktioner runt om i världen.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemmar är positiva till den ökade återvinningsambitionen som finns i de nya förordningarna om producentansvar för förpackningar som började gälla den 1 januari 2019. Men vi anser att de nya förordningarna först ska kompletteras med förutsägbarhet i utvecklingen av avgifter och hantering. Flertalet av medlemsföretagen har själva ambitioner kring att öka användningen av återvunnen plast och/eller andra hållbara materialval.

Läs hela inlägget »

Idag presenteras de allmänna motionerna. Moderaterna förklarar i sin motion ”Ett starkt svenskt jordbruk – en blomstrande landsbygd” att det svenska hållbara torvbruket behövs. I flera yrkanden i motionen bl.a. punkt 13, 14, 18, 21 samt 26-28 framhålls att torvbruk på dikade torvmarker ska fortsätta tillåtas och att tillståndsprocesserna måste fungera bättre.

Läs hela inlägget »

En särskild utredare ska se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås. Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

Läs hela inlägget »

Större krav på självförsörjning och en minskad globalisering kan följa i coronapandemins spår. Det konstaterades på ett webbseminarium anordnat av KSLA och RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare. Torvbruket har här en nyckelroll som en inhemsk råvara i de gröna näringarna i form av odlingssubstrat till skogsplantering och trädgårdsnäringen och strömedel inom djurhållningen.

Läs hela inlägget »
loading...
VI ÄR MEDLEMMAR I

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se