REMISSVAR

Här hittar du Svensk Torvs svar på remisser.

Remissvar och yttranden

Januari 2021
Synpunkter på EU-kommissionens utkast till delegerad akt för de klimatrelaterade målen i taxonomin
Vi anser att det finns all anledning att klassificera de kolsänkor som efterbehandlingarna resulterar i som negativa utsläpp. Branschföreningen Svensk Torv anser att taxonomiförordningen i sin nuvarande form inte bör antas av de skäl som anförs i bifogad pdf. 

December 2020
Synpunkter från Branschföreningen Svensk Torv på Naturvårdsverkets
”Underlag inför Sveriges rapportering av LULUCF-Åtgärder 2013-2020”


Naturvårdsverkets underlag inför Sveriges rapportering av LULUCF-åtgärder
exkluderar torvbruket och innehåller sakfel. 

Markutsläpp har på senare tid fått en allt större betydelse för att nå dessa klimatmål och hållbar markanvändning har i detta sammanhang en nyckelroll. I ljuset av detta är det anmärkningsvärt att Naturvårdsverket i sitt underlag inför Sveriges rapportering av LULUCF-åtgärder 2013-2020 helt förbigår ”Peat Extraction Management” då ”Forest Management” och ”Cropland Management” finns med i underlaget. 
 

Ladda ner Svensk Torvs  svar (pdf) här >>​​​​​​
Läs om LULUF på Naturvårdsverkets hemsida>>

Maj 2020
Remissvar på betänkande ”Vägval till en klimatpositiv framtid”
Diarienummer SOU 2020:4
 
Sammanfattning

  • Det vetenskapliga underlaget om återvätningsinsatserna av både skogs- såväl jordbruksmark är för bristfälligt i de slutsatser som utredningen kommer fram till. Ingen jämförelse med andra alternativ till återvätning som finns redovisas i utredningen.
  • Det finns oklarheter om hur skötseln och kontrollen av den föreslagna återvätningen ska ske vilket gör att återvätningen lämnas fritt till naturomständigheterna på platsen.
  • Markägarfrågan är inte klarlagd. De föreslagna åtgärderna innebär ett betydande intrång som inte utretts tillfredsställande.
  • Juridiken kring återvätningen berörs inte alls i utredningen trots att det är fråga om vattenverksamhet som enligt Miljöbalken kräver tillstånd.
  • Beredskaps- och krisaspekterna saknas helt i utredningen.

Ladda ner Svensk Torvs  remissvar (pdf) här >>​​​​​​
Ladda ner betänkandet av Klimatpolitiska vägvalsutreningen (pdf) här >>​

Maj 2020
Remissvar på Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Diarienummer M2020/00083/R 
 
Branschföreningen anser att den nuvarande lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska fortsätta gälla samt framför i detta remissvar synpunkter på energitorvens betydelse för Sveriges beredskap vid kriser såsom coronakrisen och potential att förverkliga åtgärden i IPCC specialrapport om 1,5 graders uppvärmning från 2018 som den åtgärd för koldioxidavlägsnande (carbon dioxid removal) som har störst potential och lägst kostnad globalt.

Ladda ner Svensk Torvs remissvar (pdf) här>>​
    
Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljödepartementet från de som ombetts svara på promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter i miljöbalken.

April 2020
Remissvar av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019
Diarienummer: I2020/00777/E

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på remissen om elcertifikat. Í svaret framhåller Svensk Torv att torv omfattas av elcertifikatssystemet har ett positivt signalvärde som balanserar att det även ingår i utsläppshandeln.

Ladda ner Svensk Torvs remissvar (pdf) här​

Här kan du ta del av  övriga  svar på regeringens hemsida 

Januari 2020
Remissyttrande på Rapport Deluppdrag 2 om kontroll av hållbarhetskriterier
dnr I2019/02420/E

I detta remissyttrande vill vi framföra de fakta som redovisas i Svebios Färdplan Bioenergi som redovisades den 16 januari 2020.
Svensk Torv anser att torv är ett långsamt förnybart bränsle och bör likställas med den biomassa som beskrivs och behandlas i utredningen. Torvskörd i Sverige sker på ett hållbart sätt och branschföreningen anser det fullt rimligt torv ingår i de bränslen vars hållbarhetskriterier kontrolleras i förnybartdirektivet.

Läs Svensk Torvs remissyttrande här>>​

Oktober 2019
Svar på Förslag till nya förskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
dnr 6.4.16-08216/2019 och dnr 6.4.16-13560/0219

I föreskrifterna är det som främst berör medlemsföretagen Branschföreningen Svensk Torv förfarandet för ansökan om sundhetscertifikat för export av torvbaserade produkter, främst till Norge. I dagsläget har vi för våra torvbaserade odlingsjordar och jordförbättringsmedel en förenklad hantering med ansökan via Jordbruksverkets e-portal, där artiklarna kan sändas direkt när sundhetscertifikatet har utfärdats.

Läs Svensk Torvs remissyttrande här>>​

Februari 2019
Synpunkter på rapporten: Skogsskötsel med nya möjligheter 
Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande på Skogsstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter.

Syftet med projektet Samverkansprocess skogsproduktion är att ta fram ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för hållbart och varierat skogsbruk. De fyra arbetsgruppernas rapporter med förslag inom sina respektive områden blev färdiga vid årsskiftet 2017/2018. Processgruppens förslag skickades ut på remiss till den 12 februari 2019. Efter behandling av synpunkterna som kommit in kommer processgruppen att presentera en slutrapport.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>​

Remissvaren och mer information finns på Skogsstyrelsens hemsida >>

Februari 2019
Synpunkter på EU-kommissionens: En ren jord åt alla

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla - en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>

Här hittar du underlaget från Miljö- och energidepartementet >>

​Meddelandet och bilagda beräkningsdokument finns att hämta på kommissionens hemsida >>
( svenskspråkig version ännu inte publicerad)

2018
​Synpunkter på Sveriges Energi- och klimatplan 
Svensk Torv har skrivit ett yttrande med synpunkter på utkast till svensk NCEP, National Climate and Energy Plan, som EU ska utforma. I yttrande betonar branschföreningen att torvens betydelse ur bland annat ett säkerhetsperspektiv, security of supply, måste beaktas i svensk NCEP.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>

2018
Svensk Torvs yttrande över Riksintresseutredningens betänkande - Planering och beslut för hållbar utveckling 
Diarienummer: M2015/04128/Nm

Utredningen har sett över om de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov och föreslår att grundvattenförekomst kan bli nytt riksintresse. Länsstyrelsen och regeringen ska kunna göra undantag från kravet att tillgodose riksintressen om det är ett viktigt allmänt intresse att använda marken till exempelvis bostadsbebyggelse, under förutsättning att det främjar en hållbar utveckling ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>

Här finns de remissvar som hittills kommit in samt remissdirektivet och utredningen på regeringens hemsida att läsa och ladda ned >>​