TORVFAKTA

Det är viktigt att skilja på torv från orörd mark och torv från dränerad, av människan påverkad mark. I Sverige skördas endast torv från dränerad mark vilket gör att resonemanget, som ofta handlar om orörd torvmark, bidrar till att synen på torvbruk blir felaktig. 

Torvbruk har lång historisk tradition i Sverige. I början på 1900-talet fanns statliga torvskolor som lärde ut hur man tog tillvara torv för energi och odling. Staten gav bidrag ända till 1990-talet för att markägare skulle dränera (gräva diken) på sin torvmark. Syftet var att utöka landets jord- och skogsmark. Detta har medfört att över en fjärdedel av Sveriges torvmarker är dikade. Det är på dessa marker vi i Sverige kan skörda torv och vid efterbehandling av marken skapa ett högre naturvärde än vad marken hade innan. Dessutom binds växthusgasutsläppen in så att marken blir en kolsänka. 

LÄNKAR
Här hittar du länkar till andra sidor som handlar om- eller på ett eller annat sätt har göra med torv. Läs mer

Torv i våra trädgårdar
- en informationsfolder om odlingstorv


FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, har sammanställt en informationsfolder om odlingstorv. I arbetet har redaktören Bibbi Bonorden och FOR:s ordförande Inger Ekrem, haft kontakt med Svensk Torv och Pia Holmberg, ordförande, som bidragit med fakta och synpunkter.

Ladda ner foldern >>

Så skördas torv i Sverige
- för odling, energi, djurhållning och mycket mer


Torv kan användas till mycket. Idag används torven främst till odling, energi och djurhållning men den kan också användas som filter för sanering, som fibrer i textilier och som byggmaterial.
Torven skördas på olika sätt beroende på mossen den skördas från och vad den ska användas till. Här får du veta lite mer om de olika produktionsmetoderna för torv; fräs- och harvtorv, blocktorv, grävtorv samt stycketorv.

Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv nr 2020 som beskriver de olika metoderna för torvskörd (pdf) >>

Efterbehandling av torvtäkter i Sverige
- gynnar klimatet och den biologiska mångfalden och skapar nya viltvatten i våra landskap 


Det krävs alltid efterbehandling på avslutade torvtäkter i Sverige. Det ser vi inom torvbruket som positivt, det gynnar både markägarnas fastigheter och miljön och skapar stora möjligheter för en rik flora och fauna i landskapen.

Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv 2020 som beskriver efterbehandling av torvtäkter (pdf) >>

Frågor och svar om torv och odling i Sverige
Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många kanaler; trädgårdshandeln, bygghandeln och dagligvaruhandeln. Men med ett stort odlingsintresse kommer även ett stort miljöengagemang.

På sociala media, chatforum och i trädgårdstidningar förekommer det ibland farhågor om jorden som säljs på säck, om torvens ursprung och påverkan. Vi har samlat ihop några av dessa farhågor och ger här svar.

Ladda ner bladet med frågor och svar (pdf) >>

Hållbart och rätt nyttjad är torven en resurs
- Branschföreningen Svensk Torv

Torv är en inhemsk råvarutillgång som är viktig både för de gröna näringarna och vår energiförsörjning.

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering. Föreningen informerar om torv och verkar för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräder torvbranschen i kontakter med regering, riksdag, olika myndigheter och organisationer.


Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv 2020 beskriver den svenska hållbara torven (pdf) >>

Bärodling med svensk torv
- en framtidsbransch

Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen så att den blivit  mer ekonomiskt intressant.
- Men tunnelodling kräver en mer övervakande skötsel. Det finns inte utrymme för större misstag. Vi skulle kunna ersätta all import av jordgubbar på hösten med inhemska bär, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet.

Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv 2020 som handlar om bärodling med torv (pdf) >>

Skogsplantor planteras i svensk torv
- torv är idealistk, det finns inget som är bättre eller mer ekonomiskt 

Varje år planteras cirka 380 miljoner skogsplantor i torvbaserad jord. För varje avverkat träd planteras cirka tre nya träd. Varje planta måste gro för att det ska löna sig och torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egenskaperna.

Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv 2020 som beskriver skogsplantor som planteras i torvbaserad jord (pdf) >>


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se