Medlemsföretag

Våra medlemmar är torvproducenter och användare inom trädgård, strö och energi. 
Tillsammans arbetar vi för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt.

loading...

Aros Maskin & Emballage AB
Underkonsult till företag som arbetar med jordtillverkning samt återvinning i Norden.
www.arosmaskin.se

Biobränslekompaniet

Sortering, sönderdelning,transport och handel av biobränslen
Tillverkning av barkmull och täckbark strötorv och halm.
www.biobranslekompaniet.se

BMR Produkter
Förädlar växttorv, torvströ,torvblock och torvmix. www.bmrprodukter.se

COWI
Är ett konsultföretag inom teknik, ekonomi och miljövetenskap som skapar sammanhängande lösningar till framtidens hållbara samhällen. www.cowi.se

Degernes Torvstrøfabrikk / Norgro
Bedriver torvproduktion på torvtäkt i Bäckefors. 
www.norgro.no

E.ON Värme Sverige 
Producerar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. www.eon.se

Econova Garden
Jordproducent och leverantör av trädgårdsprodukter på den skandinaviska marknaden. www.econova.se

Emmaljunga Torvmull
Tillverkar olika typer av växttorv till trädgårdar och odling. www.emmaljungatorvmull.se

Envigo
Kan hjälpa till med allt från att ansöka om miljötillstånd för ny verksamhet eller förlängning av befintliga tillstånd till planering av efterbehandling av verksamhetsområden efter avslutad drift. www.envigo.se

Fagerhults Torv
Förädlar jord och torv som levereras i lösvikt och i säckar. www.fagerhultstorv.se

Färnbo Skogs- och kartjobb 
Bedriver lantbruk med energigrödor och köttdjursuppfödning. Skogsentreprenad med inriktning på energisortiment. Kontakt: Rolf Andersson, rolfan.sixbo@gmail.com

Garden Products
Säljer torvblock. www.gardenproducts.se

GeoPro AB
Hanterar frågor inom täkt, mark, miljö och vatten. www.geopro.se

Golder
Tillhandahåller konsult-, design- och konstruktionstjänster inom områdena miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. www.golder.com

Gällivare Energi
Bedriver fjärrvärmeverksamhet som omfattar produktion, distribution och försäljning samt produktion av el. www.gallivareenergi.se

Hasselfors Garden
Trädgårdsföretag med torv-och jordprodukter till hobby, proffs och anläggning.
www.hasselforsgarden.se

Hedberg Ekologkonsult 
Erbjuder spetskompetens inom ekologisk restaurering, samt genomför inventeringar och provtagningar. www.ekologkonsult.se

Holmebo Torv 
Producerar torv- och jordprodukter för odling i stor och liten skala samt till stallströ. www.holmebotorv.com

Holmen Skog
Holmen äger 1.3 miljoner hektar skog, varav drygt en miljon är produktiv skogsmark och en mindre del består av torvmark. På Holmens två plantskolor produceras 40 miljoner plantor per år. Holmen försörjer svenska produktionsenheter med virke och bedriver virkeshandel i Sverige. 
www.holmen.com/sv/skog

Hummeltorp
Erbjuder ett strategiskt, tekniskt och fullgott sortiment av kross- och jordprodukter. www.hummeltorp.se
 
Hyltetorps Torv 
Bedriver torvtäkt och förädling samt försäljning av torv.

Härjeåns Miljöbränsle
Leverantör av träpellets och torv. www.harjeans.se

Hörle Torv 
Ägs av Horticoop, Lentse Potgrond i Nederländerna. Producerar växttorv som till 90 procent exporteras till Nederländerna. I Sverige säljs torvblock till trädgårdsföretag. www.horticoop.com

ILOO 
Ingenjörsfirma Lars-Ola Olsson  
Kontakt: iloo@telia.com

Jiffy Unitorv
Internationell koncern som tillverkar olika växtprodukter med torv. I Sverige finns Jiffy Unitorv AB som producerar torvblock och Jiffy Products AB som tillverkar odlingssubstrat. www.jiffygroup.com

Jordförbättringar i Frändefors
Conny Karlsson har torvtäktstillstånd för att skörda torv på egen torvtäkt i närheten av Vänersborg. Kontakt: Conny Carlsson, vbgrostskydd@gmail.com

Jämtkraft 
Poducerar samt levererar förnybar el och fjärrvärme. www.jamtkraft.se

Killebergs Torvindustri 
Producerar och säljer torv för trädgårdsodling. 
Kontakt: killtorv@telia.com

Kommunbränsle i Ådalen 
Producerar och säljer torv och andra biobränslen. Ägs av Övik Energi och Härnösand Energi och Miljö, HEMAB.
www.hemab.se och www.ovikenenergi.se

Krontorps Gård 
På Krontorps Gård bedrivs skogsbruk, jordbruk, bergtäkt och torvbruk för stallströ och jordförbättring. www.krontorp.se

Linnea Consulting 
Bedriver skogsbruk och startar nu torvdrift i sydvästra Småland. 
Kontakt: per-axel.f@telia.com

Mark- och Miljörådgivning Sverige 
Tjänster inom miljörådgivning, miljöprövning, tillståndsärenden och anmälningsärenden.
www.markochmiljoradgivning.se

Mullmäster 
Bedriver torvproduktion och förädling av torv, främst för användning till stallströ, jordförbättring och växtodling. www.stallvital.se

Neova 
Sveriges största torvproducent. Producerar torv på egna täkter, men är även entreprenör åt andra bolag. Erbjuder produkterna torv, fjärrvärme samt olika energilösningar. www.neova.se

Nordby Maskin
Skördar torv samt tillverkar och säljer jord.
www.nordbymaskin.no


RS Produkter 
Producerar torvströprodukter för växt- och djurnäringen.
www.rsmustang.se

Råsa Torv 
Råsa Torv AB bedriver produktion av blocktorv och försäljning av torvprodukter.
Kontakt: rasatorv@gmail.com

Rölunda Produkter 
Bedriver tillverkning av jordförbättringar samt handel och tillverkning av trädgårdsprodukter. www.rolunda.se

Sandviken Energi 
Produktion och distribution av el, fjärrvärme och vatten samt drift av optiskt fibernät och skötsel av gator i centralorten Sandviken samt tätorterna Järbo och Storvik. www.sandvikenenergi.se

ScanPeat 
Arbetar med blocktorv för yrkesodling med målet RHP certifiering samt RPP (Responsible Peat Production). www.scanpeat.com

Skellefteå Kraft
Har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.
www.skekraft.se

Småländska Torv 
Bedriver verksamhet på fyra egna torvtäkter belägna runt Ljungby .  Producerar energitorv och växttorv men även torv avsedd för stallströ.
www.smalandskatorv.se

Svenarums Torvprodukter

Bedriver bearbetning och tillverkning av torvprodukter. 
www.svenarumstorvprodukter.se

Sävne Torv 
Bedriver torvproduktion och säljer torv till stallströ, jordförbättring och för uppvärmning. www.savne-torv.se

Södra Skogsägarna
Producerar och säljer strötorv, växttorv och energitorv, samt alla typer av fasta biobränslen. www.sodra.se

Södra Århults Torv
Framställer sammansättningar till bland annat växthusodlingar, plantskolor, golfbanor, 
offentliga miljöer och inomhusplanteringar. 
www.sodraarhultstorv.se

Söftesmåla Naturtorv 
Producerar torvblock på eget torvfält. 
Användningsområden: stallströ och jordförbättringsmedel. 
Kontakt: softesmalanaturtorv@telia.com

​​Ulvö Torv 
Producerar och säljer torvströ och torvmull. Kontakt: ulvotorv@telia.com
​​
Uvat 
Ett konsultföretag med inriktning mot mark, vatten och miljö.  www.uvat.se

Ryd Torv 
Bedriver torvtäkt. www.kronen-substrates.com

SPECIALMEDLEMMAR

Ryttarens Torvströfabrik 
www.ryttaren.nu

Torstamåla torvmuseum 
www.hembygd.se/dadesjo/torstamala-torvmuseum/

Torvfabrikanternas Centralförening (TFC)
En föreningen med syfte att främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen
Kontakt: Claes Bohlin, claes@cymbio.se
 

Företags- och organisationsmedlemmar i TorvForsk

TorvForsk - Stiftelsen Svensk Torvforskning - är en systerorganisation till Branschföreningen Svensk Torv och den svenska nationalkommittén av International Peatlands Society (IPS). Här kan du vara medlem både som privatperson, student, forskare, företag eller organisation (personmedlemskap anges ej nedan).

KO Form & Text AB
Lunds universitet

Raatec, www.raatec.com
SLU, www.slu.se

Sveaskog, www.sveaskog.se


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning

 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se