TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Tidningen Svensk Torv

Vill du stötta att Sverige får bättre klimat och miljö samtidigt som landets  livsmedelsförsörjning säkras? Då är det bra att du använder torvbaserad jord och odlingssubstrat.

Läs hela inlägget »

Debattartikel i Altinget

I diskussionerna om klimatförändringarna blandas orörda våtmarker ihop med redan dikade torvmarker, vilket får mycket negativa konsekvenser för det svenska torvbruket. Jag vill gå så långt som att hela vår bransch mobbas av regering och myndigheter med Naturvårdsverket i spetsen, när inte ens goda nyheter som återvätning får en korrekt benämning utan skapar både förvirring och missledande associationer. 

Läs hela inlägget »

Krönika i BIOENERGI nr 2 2021

FNs klimatpanel IPCC anger att efterbehandling av redan dikad torvmark är den mest effektiva åtgärden för att minska växthusgasutsläppen.

Läs hela inlägget »

På tisdag den 11 maj anordnar GME, Growing Media Europé, ett digitalt seminarium om EU: s strategi för biologisk mångfald för 2030.

Läs hela inlägget »

Remissvar Skogsutredningen

LRF vill se en skogspolitik som stärker äganderätten, utvecklar bioekonomin och höjer naturvärdena i Sveriges skogar. Därför är LRF skarp i sin kritik till Skogsutredningen att äganderätten än en gång har nedprioriterats. För att nå Sveriges klimatmål måste skogsägarnas drivkrafter premieras.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
c/o Hasselfors Garden •  Box 1813 • 701 18 Örebro • info@svensktorv.se