TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Inbjudan till

Den 7 maj kan du, på ett heldagsseminarium på SLU i Uppsala, få lära dig allt om återvätning efter avslutad torvtäkt och vilken klimatsmart ekonomisk nytta man kan vinna med odling av vitmossor. Seminariet ingår i ett forskningsprojekt som Sabine Jordan, forskare vid SLU, SLF och KSLA driver genom stöd från TorvForsk.

Läs hela inlägget »

I ett år har det klimatpolitiska rådet funnits. Rådet ska utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden gynnar eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen och ge råd till regeringen om det fortsatta klimatarbetet. Vi har träffat kanslichefen Ola Alterå för att få veta mera.

Läs hela inlägget »

Konungsöprojektet är en förstudie kring bland annat hur mycket vatten som krävs för att binda in kol, men projektet omfattar också bland annat naturvårdsinventeringar. Mossen som ligger på Neovas mark är en gammal Hasselforstäkt.

Läs hela inlägget »

Odlingsintresset är på topp i Sverige. Tre av fyra ägnar sig åt att påta i jorden på fritiden.
Trädgårdsysslor kommer på andra plats som fritidsaktivitet utomhus efter promenader. (Fritidsodlingens omfattning i Sverige, Lise-Lotte Björkman SLU Rapport 2012:8). Hushållens inköp av frön, plantor och andra trädgårdsprodukter uppskattas till nästan 13 miljarder kronor.

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att ej efterbehandlade täkter har en betydligt lägre kolackumulering än vad tidigare resultat från opåverkade mossar visar.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se