TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Skogsprogrammets årskonferens hade temat: Varför ser vi olika på skogen? Människor ser olika på skogen och dess användning och årets tema syftade till dialog om nyttjandet av skogen.

Läs hela inlägget »

På uppdrag av miljödepartementet bjuder Naturvårdsverket in till en hearing för att få in eventuella synpunkter på EU-kommissionens uppdaterade vägledning om tolkningen av bestämmelserna i art- och habitatdirektivet om strikt skydd av arter. Medlemsstaterna i EU har fått den på remiss inför att den ska beslutas.

Läs hela inlägget »

IPS, International Peatland Society, inbjuder till den 16:e världskongressen i Tallinn den 14 till 20 juni 2020.

Läs hela inlägget »

Årets höstmöte i Branschföreningen Svensk Torv hölls i Tankesmedjan Fores lokaler i Stockholm. Förutom medlemsmöte som omfattar presentation av verksamheten och budget för 2020 så innehöll programmet både föredrag från Fores programchef klimat, Mette Kahlin och information om benchmarking av svensk miljöcertifiering av torv enligt RPP av Robert Wedmo, Mark och Miljörådgivning.

Läs hela inlägget »

Det var temat på den gröna och liberala tankesmedjan Fores seminarium den 7 november. Tillståndsprocesserna är krångliga, kostsamma och långdragna vittnar många branschföreningar om, i likhet med Svensk Torv, vilket var en av anledningarna till att seminariet arrangerades.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se