PROJEKT STIFTELSEN SVENSK TORVFORSKNING

Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och biodiversitet

Centrum för biologisk mångfald, Ecoloop

I Sverige finns betydande arealer torvtäckt mark med skogsproduktion där förvaltningen påverkar såväl möjligheten att utvinna torv eller skogsbiomassa som biodiversitet och klimat. Huvudsakliga förvaltningsalternativ för dessa marker är 1) produktivt skogsbruk 2) bevarande eller restaurering av våtmark 3) torvutvinning. Även om inte alla ekosystemtjänster samtidigt kan maximeras på en och samma lokal finns potential att ur ett landskapsperspektiv uppnå både miljö- och produktionsmål. 

Det övergripande målet med detta projekt är att underlätta hållbar användning av torv och skogsbiomassa för energiproduktion genom att skapa ett vetenskapligt baserat underlag för en långsiktigt hållbar förvaltning av torvtäckt skogsmark. I projektet utvecklas ett beslutsstödsverktyg baserat på rumslig flermålsanalys där möjligheten att uppnå mål när det gäller biodiversitet, klimateffekter och produktion av torv och skog på olika marker kombineras och visualiseras i form av ett kartmaterial.
  


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se