PROJEKT STIFTELSEN SVENSK TORVFORSKNING

Klarläggande av variabelinnehåll, ämneskoncentrationer, flöden och provtagningsintensitet för optimalt kontrollprogram vid täkt – ”Torvvatten fas II”

Lars Lundin, Stefan Lövgren SLU 

Torvbruk har lång tradition i Sverige och utgör nu en värdefull näring i samhället. Under torvskördetiden sker påverkan på området och närliggande miljöer. Denna påverkan ska vara under kontroll. En förstudie har genomförts för att belysa föreliggande kontrollprogram vid torvtäkt. Resultatet visar att det förekommer stor variation i utformning av program och att svårigheter föreligger att göra relevanta bedömningar. Risken för dåligt underbyggda beslut blir uppenbar. Därför bedöms ett nytt projekt nödvändigt och detta syftar till att ta fram lämpliga kontrollsystem avseende såväl utformning i tid och rum som undersökta variabler. Detta kommer att ge en rättvisande bedömning och ge ekonomiska besparingar. 

Målet är att bestämma utformningen av ett kontrollprogram vid torvtäkt som dels klargör utsläppsvärden, dels vilka konsekvenser utsläppen får på mottagande recipient i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten och de svenska bedömningsgrunderna (NFS 2008:1). Mål är också att utforma underlag och medverka vid samråd med Naturvårdsverket och andra myndigheter för att uppnå bästa möjliga beslutsunderlag. Därför genomförs detaljerade undersökningar vid 3-4 täckter under 4-6 år för att genom jämförelser med nationella data reducera kontrollprogrammen till den relevanta miniminivå som är erforderlig.


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se