PROJEKT STIFTELSEN SVENSK TORVFORSKNING

Miljömässigt torvbruk - en landskapsekonomisk konsekvensanalys

Johnny de Jong och Henrik von Stedingk, Centrum för biologisk mångfald

Skogklädda dikade myrmarker är mest aktuella för utvinning av torv. Valet av objekt och efterbehandling är avgörande för effekten på den biologiska mångfalden. Projektet utvecklar en metod för bedömning av lämpliga objekt för torvtäkt där ingreppen inte medför långsiktiga negativa effekter på biologisk mångfald i landskapet. Lokala artinventeringar jämförs med landskapsinventeringar baserade på biotoper och strukturer. Vidare planeras för en fortsatt etapp som formulerar riktlinjer för efterbehandling efter avslutad täkt. 

Målet är att ta fram en metod som ger en säkrare bedömning av lämpligheten för torvtäkt med avseende på biologisk mångfald. En hypotes är att denna bedömning kan göras utan tidskrävande artinventeringar samt att kvaliteter i hela landskapet måste tas med i bedömningen. Därför testas i vilken mån förekomsten av sällsynta arter i objekten är korrelerat till förekomsten av vissa biotoper och substrat dels i objektet och dels i omgivande landskap. Vidare utvärderas om det tillvägagångssätt som används idag är tillräckligt och hur befintliga metoder som Vattenfalls Biotopmetod kan användas för att optimala områden ska kunna väljas ur biodiversitetsynpunkt.


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se