Projektansökan

Anvisningar för medelsansökan ställd till TorvForsk
​För att TorvForsk lättare skall kunna bedöma en ansökan måste följande kriterier vara uppfyllda. I annat fall tas ansökan inte upp till behandling.

Sökande
Det ska klart framgå vem eller vilka som är sökande. Ansökan ska vara underskriven av huvudsökande. Ett CV från huvudsökanden ska biläggas ansökan.

Projektnamn/rubrik
Rubriken bör så precist som möjligt beskriva projektets innehåll.

Sammanfattning
En kort sammanfattning av projektförslaget högst 10 rader ska ingå i ansökan.

Relevans
En beskrivning på högst 10 rader angående projektets relevans i förhållande till nuvarande forskning alternativt förhållande till torvbranschens intresssfär skall ingå i ansökan.

Bakgrund
Beskriv bakgrunden till det planerade arbetet och hur det anknyter till tidigare studier/forskning. Om inte kunskap finns om vad som tidigare gjorts inom området, bör det i ansökan anges vad som krävs för att få fram den informationen.

Syfte
Ansökan ska innehålla ett klart angivet syfte.

Mål
Målformuleringen skall vara så utformad att resultaten kan bedömas mot uppställda mål.

Genomförande
En noggrann beskrivning av projektets genomförande ska ingå i ansökan.

Förväntat resultat, rapportering
Det ska framgå vad det aktuella projektets bidrag består i. En beskrivning av förväntade resultat och nya rön från projektet samt vilka som skall kunna tillgodogöra sig dessa bör ingå i ansökan. Ange på vilket sätt resultaten kommer att publiceras som t ex i form av rapport, artikel eller annat.

Tidplan
Projektstart, etappmål och tidpunkt för slutrapport ska anges.

Projektkostnad, finansiering
Ansökan ska innehålla en detaljerad kostnadsplan, dvs. en sammanställning av ingående kostnadsposter och ett tydligt angivet sökt belopp. Om flera finansiärer finns skall detta anges.

Ansökan skickas till:
TorvForsk
c/o Neova
Programkommittén
Arenavägen 33
121 77 Stockholm

När skall ansökan vara inne?
TorvForsk tar emot ansökningar kontinuerligt. Ansökningar behandlas vid Programkommitténs möten. För ytterligare information, kontakta TorvForsks och Svenk Torvs kansli, info@svensktorv.se


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se