PROJEKT STIFTELSEN SVENSK TORVFORSKNING

Restoration of terminated peat cutting areas by rewetting

Lars Lundin, SLU

Betydelsen av våtmarker för miljön anses stor vad avser vattenbalans, retention och utlakning av ämnen, för växthusgaserna och för den biologiska mångfalden. Det är inte bara torvnäringen som har intresse av kunskaper om efterbehandling till våtmark utan regeringens miljömål relaterar till, bl.a. myllrande våtmarker, begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt och djurliv. 

Undersökningarna inriktas på att klarlägga effekter på systemet mark-vatten-växt-atmosfär vid återvätning av avslutade torvtäkter. Avsikten är att söka nå ett fungerande ekosystem med en torvbildande vegetation och bestämma en begynnande ackumulation av biomassa samt de miljökonsekvenser återvätningen får. Kopplingen mellan vegetationens och andra organismers funktioner till fysikaliska och kemiska förhållanden klargörs. 
  


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se