ÖVRIGA RAPPORTER

Här hittar du rapporter som är intressanta inom torvområdet.

Effekter vid restaurering vid avslutade torvtäkter genom återvätning

Uppsala februari 2015

Institutionen för mark och miljö vid, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, har publicerat en forskningsrapport som beskriver restaurering till våtmark vid torvmarkerna Porla, Toftmossen och Västkärr.  
Ladda ner rapporten Effekter vid restaurering av avslutade torvtäkter genom återvätning (pdf) >>​​

Metod för att identifiera påverkad torvmark

Geografiska Informationsbyrån 2016-02-23

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, har låtit genomföra ett pilotprojekt för att ta fram en robust metod som kan användas för att identifiera torvmarker påverkade av dikning och/eller täktverksamhet. Resultaten beskrivs i en PM och metoden har testats i ett 50 ggr 50 km stort område öster om Växjö samt i ett mindre område norr om Sveg i Härjedalen.
Ladda ner PM Detektion av påverkade torvmarker (pdf) >>

Bedömning av hydrologisk påverkan vid ansökan om torvtäkt

SGU-rapport 2016:05

Syftet med denna vägledning från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning är att belysa ett antal frågor som berör geologiska förhållanden och som är av betydelse vid torvtäktverksamhet.
Vägledningen utgör en del av SGUs stöd till såväl torvproducenter och handläggare på Länsstyrelser och vid Miljöprövningsdelegationer som konsulter som sammanställer ansökningar om torvtäkt.
Ladda ner rapporten (pdf) >>

Branschrekommendationer för organiska föroreningar i jordförbättringsmedel och odlingssubstrat

November 2015, Kemakta Konsult AB

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat framställs av olika material som i vissa fall kan innehålla spår av organiska föroreningar. I rapporten redovisas de olika metoder som används för att bedöma föroreningshalter i jordar i Sverige samt även det arbete som pågår inom EU med att ta fram kriterier för ekomärkning av jordförbättringsmedel och odlingssubstrat.
Branschföreningen Svensk Torv ställer sig bakom denna rapport.
Ladda ner rapporten om metoder för jordförbättringsmedel >>

Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och naturvärden

Slutrapport 2015-06-30

Forskningsrapporten har gjorts på uppdrag av Energimyndigheten och bekostats av TorvForsk.
Den föreslår bland annat en metod för att utse de bästa torvtäkterna med hänsyn både till naturvärden och klimat. Metoden kan enkelt tillämpas på samtliga torvtäkter.
Ladda ner forskningsrapporten om hur torvtäkter kan väljas ut >>

2012 års energitorvproduktion och koncessionsläget

Sveriges geologiska undersökning - Torvproduktion 2012

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har tagit fram en rapport om produktionen av energitorv och koncessionsläget 2012. 
Ladda ner årsrapport om energitorv 2012 >>